KONTAKTY

Zákaznická linka:
777 828 072

e-mail:
info@lesenishop.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKYVšeobecné obchodní podmínky


I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují
vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje lešenářského
příslušenství mezi firmou Petr Arnold (dále jen "prodávající") a
jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").

Prodávající: MOVITECH s.r.o., se sídlem Bohosudovská 478, 415 10 Teplice, IČ: 22798668

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito
VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a
zákonem č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy
souvisejícími, to vše v platném znění.

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními
podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.
Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce
prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek,
obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem,
není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo,
případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně
spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo
prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje
služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní
úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který
spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a
plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem
než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen "kupující nikoli
spotřebitel"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či
užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento
kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a
obchodním zákoníkem.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou
důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou
jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s
distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména,
adresy dodání a kontaktní telefon).

III. Otevírací doba

Prodejní sklad prodávajícího naleznete na adrese
Bohosudovská 478, 415 10 Teplice. Prodejní doba je Pondělí až Pátek: 9:00 – 20:00.

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.lesenarskeprislusenstvi.cz:
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Příjem objednávek pro ještě týž den po ČR: do 16:00

IV. Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj.
včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro
získání zboží zaplatit.

V. Cenové kategorie

Stálým zákazníkům, nebo při větším odběru zboží je možno s
prodávajícím sjednat individuální podmínky.

VI. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového
obchodu www.lesenarskeprislusenstvi.cz
jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí
s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré
formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k
uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky,
kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím
objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu
informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení
nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze
na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření
kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je
uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto
jeho návrhem.

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření
smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před
vlastním odesláním objednávky, tuto objednávku zkontrolovat a případně ji
opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a
konečné částce k úhradě.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně
prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany
srozumitelném jazyce.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se
jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě,
prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem dostupnost a termín
dodání.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

• prostřednictvím elektronického obchodu na www.lesenarskeprislusenstvi.cz(dále
jen "e-shop")

• elektronickou poštou na adrese info@lesenarskeprislusenstvi.cz

• osobně

• telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod
nebo písemnou formou (e-mail, fax) a uvést následující údaje:

• obchodní jméno a sídlo kupujícího

• IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH

• název zboží dle ceníku

• jednotkovou cenu

• způsob odebrání a dopravy

• dodací adresu

• podpis osoby oprávněné objednávat zboží

• všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Storno objednávky

a) ze strany kupujícího

Kupující může stornovat objednávku nejpozději do jejího
závazného potvrzení prodávajícím.

Pokud kupující stornuje objednávku později bude prodávající akceptovat takové
storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem
nezavazuje.

Pokud si zboží objednáte a následně si jej nevyzvednete,
aniž byste objednávku v řádném termínu (tzn. před jejím potvrzením stornovali),
bude po Vás vyžadována úhrada nákladů na zbytečně vynaložené poštovné.

b) ze strany prodávajícího

U zboží, kterého je dostupnost označena pojmem "NA
DOTAZ" vzniká kupní smlouva následovně:

Dotaz ze strany spotřebitele na dostupnost zboží.

Sdělení lhůty dodání ze strany prodávajícího.

Potvrzení a přijetí nabídky kupujícím ze strany
prodávajícího obsahující dodací lhůtu. = VZNIK KUPNÍ SMLOUVY

Pokud kupující nepřijme návrh na uzavření kupní smlouvy
obsahující konkrétní dodací lhůtu, kupní smlouva nevzniká a z ní ani žádná
práva ani povinnosti žádným ze stran.

VII. Odstoupení od smlouvy.

Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7, občanského zákoník, právo odstoupit
od kupní smlouvy do 14 dnů a již odeslané či jím přijaté zboží vrátit nejlépe v
neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy
právo odstoupit (písemně) od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez
jakékoliv sankce.

Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část
(odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o částku úměrnou
opotřebení, resp. o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží), na
jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to
nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží splňujícím výše uvedené
požadavky.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s
jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo
pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo
zastarání.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je
darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že
dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7
obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s
vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, nebo uhradit plnou
ceníkovou cenu poskytnutých dárků.

Doporučený postup při odstoupení:

a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@lesenarskeprislusenstvi.cz )
s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č.
(číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet
číslo:…………………...". Datum a podpis.

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou
kopií výše uvedeného dopisu.

adresa: Petr Arnold, Bohosudovská 478, 415 10 Teplice.

c) Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato.
Doporučujeme Vám zboží pojistit.

d) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení
zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30
kalendářních dnů po fyzickém obdržení zboží.

IX. Platební podmínky

• platba v hotovosti při nákupu

• platba předem bankovním převodem

• na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka
přepravce)

• platba na fakturu se splatností (pouze při domluvě předem)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

X. Dodací podmínky

• osobní odběr: V případě odběru zboží, které bylo uhrazeno
převodem může převzít pouze osoba, která zboží objednala, případně osoba k tomu
pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato
osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem
nebo platným cestovním pasem.

• zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní
službou PPL. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané
zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje
zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s
doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po
převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny.

Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet,
předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený
postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit
e-mailem na adresu info@lesenarskeprislusenstvi.cz,
sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo
e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím, který není spotřebitel, převzetí
zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace
neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem
prodávajícího – www.lesenarskeprislusenstvi.cz

XII. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými
zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000
Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí
se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího
po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu
s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo
na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je
možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní
údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků
dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci,
kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je
nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem
archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli
prodejny.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních
podmínek.

XIII. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na
internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky
kupujícím.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost
24. 08. 2012. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.Reklamační řád

I. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím
není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"),
má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného
odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku
kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový
postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci
nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před
převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou
sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode
dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí,
pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní
smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti
smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované,
nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné
vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních
předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá
účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle
používá.

II. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní
spolupráci mezi kupujícím a firmou Petr Arnold (dále jen prodávající).
Uzavřením kupní smlouvy kupujícího s prodávajícím, smluvní strany souhlasí s
níže uvedeným reklamačním řádem.

Tento reklamační řád je k dispozici v
sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.lesenarskeprislusenstvi.cz.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému
zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka). Pokud není uvedeno
jinak, platí tento doklad jako záruční list s uvedenými všemi potřebnými údaji
pro uplatnění reklamace (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové
číslo).

III. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet od převzetí
zboží kupujícím. Zákonná záruční doba pro spotřebitele je obecně 24 měsíců.
Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se skládá ze
zákonné lhůty a prodloužené lhůty.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964
Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty je
uveden konkrétní rozsah záruky v záručním listě a reklamace se řídí výhradně
tímto řádem.

IV. Záruční podmínky

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady
oznámit neprodleně prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z
vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží
již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Při pozdější reklamaci bude vada
považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude
zamítnuta.

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo firmy prodávajícího – Bohosudovská 478,
415 10 Teplice

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do
jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím
nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel
právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených
s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat
písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu
svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá
nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: Reklamované zboží
(včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis
závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). V
případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno na náklady a riziko kupujícího
na jeho uvedenou adresu.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy
upozorněn. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající
míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Kupující je povinen doložit platnost
záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno,
musí též doložit doklad o reklamaci. Na zboží a na nákupním dokladu
(reklamačním protokolu) musí být stejné vydané sériové číslo, jako na výrobku
(pokud výrobek sériové číslo má).

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo
nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s
uživatelskou příručkou. Záruka se také nevztahuje na poškození produktu
nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U
věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla
nižší cena sjednána.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními
nálepkami, sériovými čísly atd.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

• mechanickým poškozením zboží,

• zboží bylo poškozeno nadměrným
zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo
všeobecnými zásadami,

• provedením nekvalifikovaného zásahu,

• zboží, které bylo upravováno zákazníkem
(nátěry, ohýbání atd.),

• zboží bylo poškozeno přírodními živly
nebo vyšší mocí.

Záruka se vztahuje na vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží,
provedené pracovníky prodávajícího.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou
kupujícím v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady.

V. Způsob vyřízení reklamace

V případě, že se v průběhu záruční doby
vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky
tato práva:

• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na
bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží ,
není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný,
právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící
řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od
kupní smlouvy,

• jde-li o vady odstranitelné vyskytující
se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na
výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,

• jde-li o vady neodstranitelné, které
nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou
slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned nebo nejpozději do 3 pracovních dnů od
přijetí reklamace. Do této lhůty se nepočítá doba nutná pro odborné posouzení
vady. V případě uznání reklamace je prodávající povinen vyřešit reklamaci
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má
kupující v případě nevyřešené reklamace právo na výměnu zboží za nové nebo na
odstoupení od kupní smlouvy.

Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČO a tudíž
jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání
reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Při
výměně zboží za nové začíná běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců. Doba
trvání reklamace se počítá ode dne následujícího po přijetí, do dne vyřízení
reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď
telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou,
bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Kupující je povinen vyzvednout si věc
nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy reklamace měla být
provedena. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění.
Nevyzvedne-li si kupující věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji
vyzvednout, má prodávající právo věc prodat. Je-li prodávajícímu známa adresa
kupujícího a jde-li o věc větší hodnoty, je prodávající povinen o zamýšleném
prodeji objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou
lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí
prodávající kupujícímu výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění a
nákladů prodeje.

NjdmN